Influenser på gotisk arkitektur

Politiska influenser

Från och med tidig medeltid var feodalismen en stor faktor vad gällde den samhälleliga styrningen runtom i Europa; detta betydde att de lokala härskarna hade mycket makt över sina områden och vad som skedde där.

Det var under denna tid som den gotiska arkitekturen och tankarna bakom den spred sig på olika sätt genom Europa. Det var även en tid av kraftig ekonomisk tillväxt, framför allt i de dåvarande städerna, och de lokala härskarna ville visa detta genom att bygga stora byggnader, som statussymbol och bevis på rikedom.

Religiösa influenser

Den romersk-katolska kyrkan var en betydande spridare av gotisk arkitektur under medeltiden; kyrkan hade mycket makt, både vad gällde det andliga och det värdsliga. Präster och biskopar valdes av lokala härskare och tilldelades mycket egendom inom härskarens territorium.

De många munkordnarna som var aktiva inom den romersk-katolska kyrkan var även viktiga i spridningen av gotisk konst; här kan man nämna Benediktinorden som framför allt var aktiv i England och Frankrike. Munkordnarna spred ut sig vitt och brett, och eftersom de bedrev samhällsviktig verksamhet såsom utbildning och handel bildades ofta samhällen runt deras kloster.

Geografiska influenser

Före den gotiska arkitekturstilen var det den romanska stilen som dominerade i Europa. Den romanska stilen hade spridit sig vitt och brett runtom i Europa, med detaljskillnader i arkitekturen beroende på var man befann sig.

Den gotiska stilen spred ut sig på samma områden som den romanska och i jämförelse med den romanska accentuerades olikheterna i den gotiska stilen beroende på geografisk plats. England och Spanien är exempel på särskilda platser där gotiken tog unika uttryck. Det är ändå inte optimalt att använda sig av moderna landsgränser när man pratar om lokala gotiska stilar; nationalstaten var trots allt inte etablerad ännu i detta läge.

Ett konkret exempel på en variabel vad gäller geografi är byggmaterial: i Frankrike använde man bland annat kalksten, i England sandsten och i de nordligare trakterna tegel. I Skandinavien var det även vanligt med utsmyckningar i trä.

På denna sida kan man läsa mera om gotisk arkitektur.